தாரகாசுரன் சரிந்து – திருப்புகழ் – கனிவமுதன் – அக் 2, 2019


கனியை இசைப் பிரியன் எனலாம். அதே நேரம் தமிழ் வெறியன் என்றே சொல்லிவிடலாம். இந்தத் திருப்புகழை நான்கே வகுப்புகளில் கற்றுக் கொண்டு விட்டான்.

About லக்ஷ்மி பாலகிருஷ்ணன்

சொல்லிக்கொள்ளுமளவு பெரிதாக ஏதுமில்லை. :)
This entry was posted in ஆட்டிசம், இசை, கனி இசை and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s